O našom klube

Klub zberateľov pivovarských suvenírov Nové Mesto nad Váhom je druhým najmladším klubom zberateľov na Slovensku. Klub vznikol z iniciatívy terajšieho predsedu klubu a ďalších siedmich zberateľov, ktorí sa stali aj jeho zakladajúcimi členmi. Klub bol oficiálne založený 10.12.2011 schválením stanov klubu,  zvolením vedenia klubu a všetkých ďalších náležitostí na ustanovujúcej schôdzi klubu v Pube El Paso v Novom Meste nad Váhom.

 

Zakladajúci členovia na ustanovujúcej schôdzi klubu 10.12.2011.

 

Spoločná fotografia členov na tretej schôdzi klubu 14.04.2012.

 

Hlavným dôvodom vzniku klubu bola myšlienka zjednotiť ľudí zo záujmom o zberateľstvo pivovarníckych suvenírov,  o históriu a súčasnosť pivovarníctva a pivovarov na Slovensku a vo svete z Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia a tým prispieť k obohateniu ich vedomostí a zbierok.

Medzi hlavné ciele klubu patrí vzájomná pomoc členov klubu pri získavaní nového zberateľského materiálu,  rozširovania vedomostí o histórii a súčasných trendoch pivovarníctva na Slovensku a vo svete, nadväzovanie spolupráce  s klubmi zberateľov a zberateľmi na Slovensku a vo svete a vzájomnej pomoci pri získavaní zberateľského materiálu alebo výmene informácii o zberateľských predmetoch, pivách a pivovaroch a dlhodobom udržiavaní priateľských vzťahov napríklad aj návštevami zberateľských stretnutí usporiadaných daným klubom.

Nadväzovanie spolupráce s pivovarmi na Slovensku a vo svete, návštevami pivovarov za účelom získavania nových vedomostí prostredníctvom exkurzií technologických častí pivovarov a získavania zberateľského materiálu.

Ďalším z významných cieľov klubu je úspešné usporiadanie vlastného medzinárodného stretnutia zberateľov v Novom Meste nad Váhom.

Klub pracuje ako občianske združenie, ktoré sa riadi vlastnými stanovami.

Klub zberateľov pivovarských suvenírov Nové Mesto nad Váhom je členom Slovenskej asociácie histórie pivovarníctva (SAHP) zo sídlom v Martine.